Εξουσία και υποχρέωση διαχειριστών

7. (1) Μετά την έκδοση του διατάγματος του Δικαστηρίου με το οποίο κηρύσσεται η αφάνεια διορίζονται διαχειριστές για τη διαχείριση της περιουσίας του άφαντου κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου:

Νοείται ότι μέχρις ότου διοριστούν διαχειριστές σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου οι διαχειριστές που τυχόν διορίστηκαν σύμφωνα με τον περί Αγνοουμένων (Προσωριναί) Διατάξεις Νόμο συνεχίζουν να είναι διαχειριστές και υπέχουν τις υποχρεώσεις του Νόμου αυτού.

(2) Διαχειριστές οι οποίοι διορίστηκαν είτε δυνάμει του παρόντος Νόμου είτε δυνάμει του περί Αγνοουμένων (Προσωριναί) Διατάξεις Νόμου θα έχουν, σε σχέση με την περιουσία του άφαντου, τις ίδιες εξουσίες και υποχρεώσεις που υπέχουν οι διαχειριστές περιουσίας αποβιώσαντος.

(3) Σε περίπτωση διορισμού διαχειριστών δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι διαχειριστές που τυχόν είχαν διοριστεί δυνάμει του περί Αγνοουμένων (Προσωριναί) Διατάξεις Νόμου υποχρεούνται να παραδώσουν την περιουσία σ΄ αυτούς, χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεών τους αναφορικά με την γενομένην από αυτούς διαχείριση και κατάθεση λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του εν λόγω Νόμου.

(4) Οι διαχειριστές ετοιμάζουν και καταθέτουν στο δικαστήριο εκτίμηση της περιουσίας του αγνοουμένου προτού προβούν στη διανομή της.