Μερίδιο δικαιούχου

8. Το μερίδιο εκάστου δικαιούχου καθορίζεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου:

Νοείται ότι η μνηστή η οποία απέκτησε τέκνο εκ του αγνοούμενου θα έχει το ίδιο μερίδιο ως εάν να ήταν σύζυγος.