Υποχρέωση απόδοσης περιουσίας

9. (1) Αν εμφανιστεί ο αγνοούμενος ή αναγνωριστεί ότι τρίτοι έχουν υπέρτερα δικαιώματα, αυτοί που άντλησαν δικαίωμα από την κήρυξη της αφάνειας έχουν υποχρέωση να αποδώσουν ό,τι πήραν.

(2) Αν ληφθείσα περιουσία εξακολουθεί να είναι στα χέρια προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα παραδόσεώς της, αν όχι, το Δικαστήριο καθορίζει την αξία της και εκδίδει απόφαση αντίστοιχη με αυτήν, εκτός αν ο λαβών την περιουσία εισέπραξε μεγαλύτερο ποσό για τη διάθεσή της, οπότε η απόφαση αντιστοιχεί στο τελευταίο.