Απαλλαγή περιουσίας από φορολογία, τέλος ή επιβάρυνση

10. Η περιουσία του αγνοουμένου κατά τη διαχείριση αυτής, μετά την έκδοση του διατάγματος κήρυξης της αφάνειας με βάση τον παρόντα Νόμο, απαλλάσσεται από την επιβολή οποιασδήποτε φορολογίας ή τέλους ή επιβάρυνσης που επιβάλλονται δυνάμει των πιο κάτω Νόμων, από την ημερομηνία κήρυξης της αφάνειας με βάση το διάταγμα:

(α)Των περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμων·

(β)των περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμων·

(γ)των περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμων, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3:

Νοείται ότι οποιαδήποτε φορολογία ή τέλος ή επιβάρυνση επιβλήθηκε σε περιουσία του αγνοουμένου και καταβλήθηκε δυνάμει των πιο πάνω Νόμων επιστρέφεται στους δικαιούχους:

Νοείται περαιτέρω ότι περιουσία που αποκτήθηκε από αγνοούμενο μετά τις 20 Ιουλίου 1974, απαλλάσσεται από την επιβολή οποιασδήποτε φορολογίας ή τέλους ή επιβάρυνσης που επιβάλλεται δυνάμει των πιο πάνω Νόμων, από την ημερομηνία εγγραφής αυτής στο όνομα του αγνοουμένου.