Ανυπόστατοι γάμοι

19. (1) Γάμος είναι ανυπόστατος:

(α) αν έγινε χωρίς τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 9(1)·

(β) αν δεν τελέσθηκε από Λειτουργό Τέλεσης Γάμων ή από εγγεγραμμένο ιερέα·

(γ) αν είναι εικονικός·

(δ) αν τελέσθηκε ενόσω ίσχυε διάταγμα απαγόρευσης εκδοθέν από οποιοδήποτε δικαστήριο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "εικονικός γάμος" σημαίνει γάμο ο οποίος τελείται μεταξύ πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αλλοδαπού, που διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και αλλοδαπό, με αποκλειστικό σκοπό την είσοδο και παραμονή του τελευταίου στην Κυπριακή Δημοκρατία.