Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος Μέρους

20. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται και στους πολιτικούς γάμους που τελέσθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των δι’ αυτού καταργηθέντων περί Πολιτικού Γάμου Νόμων του 1990 έως 1995.