Λύση ή ακύρωση προηγούμενου γάμου

18. (1) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17:

(α) Η λύση ή ακύρωση γάμου, περιλαμβανομένου θρησκευτικού και πολιτικού γάμου, καθίσταται αμετάκλητη μετά την εκπνοή της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης·

(β) σε περίπτωση καταχώρισης έφεσης, η λύση ή ακύρωση γάμου, περιλαμβανομένου θρησκευτικού και πολιτικού γάμου, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης στην έφεση·

(γ) το δικαίωμα καταχώρισης έφεσης αποσβένεται οριστικά, αν, οποιοσδήποτε από τους διαδίκους συνάψει νέο γάμο πριν την παρέλευση της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης·

(δ) σε περίπτωση σύναψης γάμου πριν την παρέλευση της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης, ο γάμος δεν είναι άκυρος αν δεν ασκήθηκε ακολούθως έφεση εντός της εν λόγω προθεσμίας·

(ε) στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει πολιτικός και θρησκευτικός γάμος, ή συνυπάρχουν πλείονες του ενός γάμοι, η λύση ή ακύρωση από Δικαστήριο του ενός από τους γάμους που συνυπάρχουν έχει ως αποτέλεσμα, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τη λύση και ακύρωση του άλλου γάμου.

(2) Οι σύζυγοι μπορούν να δηλώσουν ενώπιον του Δικαστηρίου ότι θεωρούν τον γάμο τους έγκυρο, πριν αυτός κηρυχθεί άκυρος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.