Παραγραφή ακύρωσης

23. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), δε δύναται να εγερθεί οποιαδήποτε αγωγή δυνάμει του άρθρου 21 μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία τέλεσης γάμου.

(2) Δε δύναται να εγερθεί αγωγή για ακύρωση γάμου δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 21, από το σύζυγο που πλανήθηκε ή εξαναγκάστηκε στη σύναψη γάμου που είναι ακυρώσιμος εξαιτίας πλάνης ή εξαναγκασμού κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14, μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαλύθηκε η πλάνη ή παρήλθε η απειλή, ανάλογα με την περίπτωση.