Αποτελέσματα ακύρωσης

24. Γάμος που ακυρώνεται ή κηρύσσεται άκυρος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παύει να έχει οποιαδήποτε αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, και γάμος που αναγνωρίζεται με τέτοια απόφαση ως ανυπόστατος, δεν έχει εξ’ υπαρχής οποιαδήποτε αποτελέσματα:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τυχόν διατάξεις σε άλλους νόμους, με τις οποίες ρυθμίζονται ειδικά τα δικαιώματα των προσώπων σε τέτοιους γάμους.