ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

______________

 

Άρθρο 11

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

1. Τέλεση γάμου μετά την παρέλευση δεκαπέντε

ημερών και το αργότερο εντός τριών μηνών από την

ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης

σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα

...............................................................................

£75,00

2. Τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση δεκαπέντε

ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης

πρόθεσης σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα

πρόσωπα

.........................................................................

£165
3. Για πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου: £8,00
4. Πληροφορίες από τα Μητρώα του Δήμου £10,00

 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

 

Άρθρο 31 και 37

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 


£
1. Για πιστό αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου 8,00
2. Για Βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 31 20,00
3. Πληροφορίες από τα Μητρώα του Ληξίαρχου 10,00