ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΥΠΟΣ Α

 

Άρθρα 12 και 28

 

Μητρώο καταχώρησης γάμων που τελέστηκαν στη Δημοκρατία.

Επώνυμο Όνομα

Αριθμός

Δ.Τ.

Τόπος

Τέλεσης

Γάμου

Ημερομηνία

Τέλεσης

Γάμου

Είδος Γάμου

Ειδική

Άδεια

Ειδοποίηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΥΠΟΣ Β

 

Άρθρο 28

 

Μητρώο καταχώρησης θρησκευτικών γάμων.

Επώνυμο Όνομα Αριθμός Δ.Τ.

Τόπος

Τέλεσης

Γάμου

Ημερομηνία

Τέλεσης

Γάμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΥΠΟΣ Γ

 

Άρθρο 30

 

Μητρώο διαζυγίων που εκδόθηκαν στη Δημοκρατία.

 

Επώνυμο Όνομα

Αρ. Δ.Τ. και

διαβατήριο

Ημερομηνία

τέλεσης

γάμου

Ημερομηνία

έκδοσης

διαζυγίου

Είδος Γάμου

Πολιτικός ή

Θρησκευτικός

 

Παρούσα Διεύθυνση: .......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Τηλέφωνο: ....................................................

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΥΠΟΣ Δ

Άρθρο 31(Ι)

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

Σύμφωνα με τα Μητρώα που τηρούνται με βάση τον παρόντα Νόμο βεβαιούται ότι ο/η ...............................................

........................................................ δεν έχει τελέσει γάμο στη Δημοκρατία με βάση τον παρόντα Νόμο, ούτε έχει

δηλωθεί από τον ίδιο/α η τέλεση θρησκευτικού γάμου.

 

 

 

 

 

Ληξίαρχος

 

 

 

 

Ημερομηνία: ................................