Επιστροφή πιστοποιητικού εγγραφής. Ποινικό αδίκημα.

181.- (1)  Tο πρόσωπο που διαγράφεται από τα Μητρώα του άρθρου 170, οφείλει να επιστρέψει το πιστοποιητικό εγγραφής του ή οποιοδήποτε πιστοποιημένο αντίγραφο του καθώς και, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, την ασφαλιστική του ταυτότητα, το βραδύτερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από:

(α) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ή την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού η οποία επικυρώνει την απόφαση του Εφόρου, στην περίπτωση της παραγράφου (γ), (δ) ή (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 179 του Νόμου, ή

(β) την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης του Εφόρου προς διαγραφή του, στις υπόλοιπες περιπτώσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 179 του Νόμου.

(2) Παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.

(3) Κάθε πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου ενεργούσε ο διαγραφόμενος, οφείλει όπως, μόλις του κοινοποιηθεί η οριστική κατά τα ανωτέρω απόφαση διαγραφής, προβεί στην άμεση λύση της συμβάσεως διαμεσολάβησης που είχε συνάψει με τον διαγραφόμενο.

(4) Ο Έφορος, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να δημοσιεύσει την οριστική απόφαση διαγραφής σε δύο ή περισσότερες ημερήσιες εγχώριες εφημερίδες, ή να την δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των ασφαλισμένων ή των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση.