Πληροφορίες που παρέχει ο διαμεσολαβητής κατά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης

182.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 133 του Νόμου, πριν από τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά την τροποποίηση ή την ανανέωσή της, ο διαμεσολαβητής παρέχει στο πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει ασφάλιση ή κατά περίπτωση στον ασφαλισμένο πληροφορίες αναφορικά με το πρόσωπό του, το Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και, σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, τυχόν μετοχική σχέση του με ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση. Ο διαμεσολαβητής παρέχει ακόμη στο πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει ασφάλιση ή κατά περίπτωση στον ασφαλισμένο πληροφορίες αναφορικά με το δικαίωμα καταγγελίας κατά του διαμεσολαβητή καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο (αμερόληπτο ή μη) παροχής των υπηρεσιών από τον διαμεσολαβητή και  κοινοποιεί στο πρόσωπο αυτό τους λόγους στους οποίους βασίζει τις συμβουλές που δίδει.

(2) Με Κανονισμούς  δύνανται να εξειδικεύονται και να ορίζονται περαιτέρω στοιχεία που οφείλουν να γνωστοποιούν οι διαμεσολαβητές προς τα πρόσωπα που επιθυμούν να καταρτίσουν ασφάλιση ή προς τους ασφαλισμένους καθώς και η μορφή και ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων αυτών.

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν χρειάζεται να παρέχονται όταν η διαμεσολάβηση αφορά στην ασφάλιση μεγάλων κινδύνων, ή στην περίπτωση που αντικείμενο της διαμεσολάβησης είναι η αντασφάλιση κινδύνων.

(4) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών