Εξώδικη επίλυση διαφορών

182Α.- Με Κανονισμούς δύναται να προβλέπεται διαδικασία εξώδικης επίλυσης των διαφορών μεταξύ των διαμεσολαβητών και των ασφαλισμένων ή των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση.