Ανακοίνωση μεταβολής στα καθορισμένα στοιχεία. Ποινικό αδίκημα.

183.- Κάθε πρόσωπο, το οποίο ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης δυνάμει των διατάξεων του Μέρους αυτού οφείλει όπως ανακοινώνει στον Έφορο, το βραδύτερο εντός δεκαπέντε ημερών, κάθε μεταβολή που επέρχεται σε πληροφορίες και στοιχεία, που περιέχονται στα έγγραφα που κατατίθενται κατά τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. Παράβαση της διατάξεως αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών.