Υποβολή καταστάσεων από εταιρεία ασφαλειομεσιτών

184.- (1) Οι εταιρείες ασφαλειομεσιτών οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους να υποβάλλουν στην Υπηρεσία αντίγραφο κάθε ελεγμένης οικονομικής κατάστασης, που καταρτίζεται δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, αρχίζοντας από την πρώτη Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από την εγγραφή της, κάθε εταιρεία ασφαλειομεσιτών οφείλει να υποβάλλει στον Έφορο, κατά τον καθορισμένο τύπο, κατάσταση σχετικά με την κατανομή των εργασιών της στις διάφορες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά το λήξαν έτος.