Παραστάσεις κατά της διαγραφής και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού

180.- (1) Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασης του προς διαγραφή, ο Έφορος οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως την πρόθεση του προς τούτο σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και να παραθέσει τους λόγους, που κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο δικαιολογούν την πρόθεση του και να επισημάνει τα δικαιώματα που παρέχονται στο πρόσωπο αυτό δυνάμει του επόμενου εδαφίου. Ο Έφορος εν τούτοις δύναται, σε δικαιολογημένες προς το δημόσιο συμφέρον περιπτώσεις και προς προστασία των ασφαλισμένων, να διατάξει με την κοινοποίηση αυτή, την άμεση αναστολή εργασιών του προσώπου αυτού, μέχρι πέρατος της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 43 του Νόμου διαδικασίας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ισχύουν σε περίπτωση κατά την οποία η διαγραφή ενεργείται κατ’ αίτηση του ίδιου του εγγεγραμμένου ή λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης της εγγραφής του ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον καμία σύμβαση διαμεσολάβησης εν ισχύ.

(2) Το πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη κοινοποίηση του εγγράφου, να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις προς τον Έφορο, εφόσον όμως του κοινοποιήθηκε συγχρόνως και απόφαση του Εφόρου προς αναστολή των εργασιών του, οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως προς την απόφαση αυτή.

(3) Ο Έφορος οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς διαγραφή.

(4) Η απόφαση του Εφόρου προς διαγραφή δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Νόμου στην περίπτωση που αφορά διαγραφή δυνάμει της παραγράφου (γ), (δ) ή (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 179 του Νόμου. Το δικαίωμα προς προσβολή των αποφάσεων του Εφόρου ενώπιον του Υπουργού επισημαίνεται από τον Έφορο κατά την κοινοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων.