Λόγοι διαγραφής από Μητρώο. Ποινικό αδίκημα

179.- (1) Ο Έφορος προβαίνει στη διαγραφή ενός προσώπου από τα τηρούμενα  κατά τις διατάξεις του των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 Μητρώα,

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής, δεν πληρούνται πλέον· ή/και

(β) σε περίπτωση δήλωσης ψευδών, εσφαλμένων ή παραπλανητικών για ουσιώδες στοιχείο πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα που κατατίθενται κατά τον Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή απόκρυψης τέτοιων πληροφοριών από την Υπηρεσία· ή/και

(γ) σε περίπτωση παραβίασης, σε σημαντικό βαθμό, από τον εγγεγραμμένο οποιασδήποτε από τις κατά νόμο υποχρεώσεις του· ή/και

(δ) σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου που τυχόν τέθηκε για την εγγραφή· ή/και

(ε) σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για το προβλεπόμενο στο άρθρο 213 του Νόμου ποινικό αδίκημα για έκδοση ψευδών λογαριασμών· ή/και

(στ) σε περίπτωση άσκησης των εργασιών του κατά τρόπο μη συνετό ή επαγγελματικά αντιδεοντολογικό, δυνάμενο να παραβλέψει τα συμφέροντα της ασφαλιστικής αγοράς ή του κοινού εν γένει· ή/και

(ζ) σε περίπτωση σφετερισμού ή παράνομης κατακράτησης οποιουδήποτε ποσού, το οποίο ευρίσκεται υπό την κατοχή ή τη φύλαξή του ως θεματοφύλακα· ή/και

(η) σε περίπτωση παραβίασης, σε σημαντικό βαθμό, από τον εγγεγραμμένο των όρων της σύμβασης διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένων των όρων οικονομικής συνεργασίας με την ασφαλιστική επιχείρηση· ή/και

(θ) σε περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο εγγεγραμμένος ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του ή δεν ενεργήσει έγκαιρα προς ανανέωση της εγγραφής του ή δεν προβεί σε έναρξη των εργασιών του εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής του.

(2) Πρόσωπο εγγεγραμμένο σε Μητρώο, που δεν προβαίνει σε έναρξη των εργασιών του εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού εγγραφής του, έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Έφορο το γεγονός αυτό, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.

(3) Η απόφαση του Εφόρου προς διαγραφή οποιουδήποτε προσώπου από το Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(4) Η απόφαση του Εφόρου προς διαγραφή οποιουδήποτε προσώπου από το Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών στα οποία το διαγραφόμενο πρόσωπο παρείχε υπηρεσίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης.