Μείωση ή τερματισμός ειδικής συμμετοχής

148.—(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απεφάσισε να παύσει να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή σε  κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στον Έφορο προσδιορίζοντας το ύψος της συμμετοχής του που προτίθεται να διατηρήσει.

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στον Έφορο, εάν αποφασίσει να μειώσει την ειδική του συμμετοχή, έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων του κεφαλαίου που κατέχει να κατέλθει κάτω από τα κατώτατα όρια του 20%, 30% ή του 50% ή η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία να παύσει να είναι θυγατρική του.  Η υποχρέωση ανακοίνωσης επεκτείνεται και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία παύουν να ελέγχουν νομικά πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.