Ανακοίνωση αύξησης συμμετοχής

147.—(1) Πέραν των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 143 του παρόντος Νόμου, ο κάτοχος ειδικής συμμετοχής σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να κοινοποιεί εκ των προτέρων στον Έφορο κάθε αύξηση συμμετοχής του, η οποία υπερβαίνει κατά ποσό που αντιστοιχεί σε δύο ποσοστιαίες μονάδες του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας, και η οποία συμμετοχή είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

(2) Η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρις ότου η συνολική συμμετοχή ανέλθει στο όριο του τριάντα τοις εκατόν (30%).