Ανακοίνωση ειδικής συμμετοχής σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της

146.—(1) Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου ειδικής συμμετοχής, η κατά το άρθρο 143 υποχρέωση προς κοινοποίηση  μετατίθεται στους κληρονόμους του, οι οποίοι οφείλουν να προβούν στην κοινοποίηση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του κατόχου της ειδικής συμμετοχής.

(2) Εάν οι κληρονόμοι παραλείψουν να το πράξουν μέσα στην τακτή προθεσμία ή εάν αυτοί δεν κριθούν ως πρόσωπα κατάλληλα να διασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, ο Έφορος, με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ανακοίνωση, δύναται να προβεί στη λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 150 του παρόντος Νόμου μέτρων.