Έγκριση απόκτησης της ειδικής συμμετοχής ή ένσταση του Εφόρου

145.—(1) Ο Έφορος, εντός δύο  εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 143,  καθώς και σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή ότι τις παρέλαβε.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (6), (7) και (8) του παρόντος άρθρου, ο Έφορος διαθέτει μέγιστη προθεσμία εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της κοινοποίησης και όλων των εγγράφων που απαιτεί να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση βάση του καθορισμένου τύπου που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου  144Α (στο εξής «περίοδος αξιολόγησης») προκειμένου να διενεργήσει την αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 144Α (στο εξής «αξιολόγηση») και να εκδόσει την απόφασή του με την  οποία είτε εγκρίνει, είτε ενίσταται στην ειδική συμμετοχή.

(3) Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ο Έφορος δικαιούται να διεξάγει έρευνες για την καταλληλότητα ή την επαλήθευση της καταλληλότητας των προσώπων, τα οποία προτίθενται να αποκτήσουν τη συμμετοχή, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων, τα οποία ελέγχουν τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, προς διασφάλιση της συνετής και χρηστής διαχείρισης της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος θα συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή.

(4) Ο Έφορος ενημερώνει κάθε υποψήφιο αγοραστή, κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής, για την ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.

(5)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος ικανοποιείται για την καταλληλότητα των προσώπων αυτών, εγκρίνει την απόκτηση της ειδικής συμμετοχής και δύναται να ορίσει προθεσμία προς υλοποίησή της και να παρατείνει την προθεσμία οσάκις ενδείκνυται.

(6) Ο Έφορος δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατά την περίοδο αξιολόγησης και όχι μετά την πεντηκοστή εργάσιμη ημέρα αυτής, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.  Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως  και καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία.

(7) Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από τον Έφορο και της ημερομηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψηφίου αγοραστή, διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης.  Η διακοπή δεν  υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες μέρες.  Ο Έφορος έχει τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλλει περαιτέρω αιτήματα για τη συμπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών τούτο όμως δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται διακοπή της περιόδου αξιολόγησης.

(8) Ο Έφορος δύναται να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου, έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής:

(α)  είναι εγκατεστημένος ή υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός της Κοινότητας∙

(β)  είναι φυσικό  ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε εποπτεία δυνάμει των 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής, 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ή 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τις αντασφαλίσεις.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος κρίνει ότι τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) πρόσωπα δεν είναι κατάλληλα για να διασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση της κυπριακής  ασφαλιστικής εταιρείας, ενίσταται εγγράφως στην απόκτηση της ειδικής συμμετοχής με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασής του, χωρίς η προθεσμία αυτή να υπερβαίνει την περίοδο που προβλέπεται στα εδάφια (2), (6), (7) και (8), ανανλόγως της περίπτωσης.  Η δέουσα αιτιολόγηση της απόφασης μπορεί να δημοσιοποιείται κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή. Τούτο δεν εμποδίζει τον Έφορο να προβαίνει στην εν λόγω δημοσιοποίηση άνευ αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή. Η απόφαση αυτή του Εφόρου δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος Νόμου.

(10) Εάν ο Έφορος δεν αντιταχθεί εγγράφως στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής εντός της περιόδου αξιολόγησης, τότε η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.