Ενημέρωση Εφόρου για μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο ασφαλιστικών εταιρειών

149.—(1) Οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες ανακοινώνουν στον Έφορο, μόλις ενημερωθούν σχετικά, τις αποκτήσεις ή εκχωρήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο τους, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής πάνω ή κάτω από τα κατώτατα όρια, τα οποία αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα.

(2) Οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες ανακοινώνουν επίσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους τα ονόματα των μετόχων που έχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσά και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, όπως προκύπτουν, ιδίως, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ετήσια γενική  συνέλευση των μετόχων ή από τις πληροφορίες που περιέρχονται  σε γνώση τους, δυνάμει των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

(3) (α) Ο Έφορος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπει την άσκηση, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή ή που ελέγχει άμεσα  ή έμμεσα νομικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στη Δημοκρατία, επιρροής  η οποία είναι δυνατό να αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας.

(β) Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ο Έφορος γνωστοποιεί στα επηρεαζόμενα πρόσωπα τις ειδικότερες ενέργειες ή παραλείψεις τους ή τις παράλληλες δραστηριότητές τους σε άλλους  τομείς που, κατά την κρίση του,είναι δυνατό να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας και αφού ακούσει τις απόψεις τους, τους υποδεικνύει τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων εντός ορισμένης προθεσμίας.