Κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων διατάξεων περί ειδικής συμμετοχής

150.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιείται ειδική συμμετοχή ή αυξάνεται υφιστάμενη ειδική συμμετοχή   πάνω από τα όρια και κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα του Μέρους αυτού, είτε χωρίς να κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στον Έφορο, είτε χωρίς να εγκριθεί η πραγματοποίηση της, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή. Επιπρόσθετα, ο Έφορος με απόφασή του δύναται να επιβάλλει στους κατόχους των ειδικών συμμετοχών τις ακόλουθες κυρώσεις μεμονωμένα ή σωρευτικά -

(α) διοικητικό πρόστιμο μέχρι ποσοστού 10% της αξίας των μετοχών, που μεταβιβάστηκαν χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του Μέρους αυτού∙

(β) αποκλεισμό των προσώπων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, προκειμένου περί φυσικών προσώπων.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία παραλείπεται η ανακοίνωση στον Έφορο της αλλαγής της ταυτότητας φυσικού προσώπου, που ελέγχει νομικό πρόσωπο με ειδική συμμετοχή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του νομικού προσώπου, στο δε φυσικό πρόσωπο ο Έφορος δύναται να επιβάλλει την κύρωση της παραγράφου (β) πιο πάνω. Οι κυρώσεις αυτές δύνανται να επιβληθούν σε πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 146 του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται η υποχρέωση προς ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 148 του παρόντος Νόμου, ο Έφορος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 5% της αξίας των μετοχών που μεταβιβάστηκαν χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φυσικού ή νομικού προσώπου, που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 149 του παρόντος Νόμου, ο Έφορος δύναται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό της δυσμενούς επιρροής που ασκούν τα πρόσωπα αυτά στη διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα -

(α) να διατάσσει την απομάκρυνσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της κυπριακής  ασφαλιστικής εταιρείας και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση σε αυτήν∙

(β) να αναστέλλει, μέχρι να αρθούν οι συνθήκες που επέβαλαν τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων, την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά∙

(γ) να απαγορεύει οποιαδήποτε νέα συναλλαγή της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, καθώς και να κηρύσσει ληξιπρόθεσμα και αμέσως απαιτητά τα δάνεια που έχουν λάβει όλα τα πιο πάνω πρόσωπα από την ασφαλιστική εταιρεία.

(5) Οι αποφάσεις του Εφόρου, που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δύνανται να προσβληθούν ενώπιον του Υπουργού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος Νόμου.