Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης σε Κράτη Μέλη της ΕΕ

187.- (1) Οι διαμεσολαβητές, από της εγγραφής τους στο αντίστοιχο Μητρώο των παραγράφων (α)  και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, δύνανται να αναλαμβάνουν και να ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς τον Έφορο.

(2) Ο Έφορος διαβιβάζει εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της την γνωστοποίηση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εφόσον η αρμόδια αρχή επιθυμεί παρόμοια γνωστοποίηση, και ενημερώνει σχετικά τον διαμεσολαβητή.

(3) Ο διαμεσολαβητής δύναται να αναλάβει και να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον Έφορο σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.