Σύσταση υποκαταστήματος ή άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης σε τρίτη χώρα

186.- (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 187, νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης εντός της Δημοκρατίας, δύναται να ιδρύουν υποκατάστημα, αντιπροσωπεία, γραφείο ή θυγατρική εταιρεία και εν γένει να αναλαμβάνουν και να ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης σχετικά με κινδύνους και υποχρεώσεις σε τρίτη χώρα, μόνον εφόσον έχουν διασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση του Εφόρου.

(2) Ο Έφορος χορηγεί την έγκριση αυτή μόνον εάν κρίνει ότι οι εργασίες που θα αναληφθούν σε τρίτη χώρα θα διευθύνονται από πρόσωπο το οποίο κατέχει το ανάλογο, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό εγγραφής. Η άρνηση του Εφόρου προς έγκριση δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Νόμου.