Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης στη Δημοκρατία

188.- (1) Οι ασκούντες εργασίες διαμεσολάβησης σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατόπιν εγγραφής τους σε μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, αντίστοιχες κατά την εθνική νομοθεσία με εκείνες του άρθρου 3 της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δύναται να αναλάβουν και να ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης στην Δημοκρατία εφόσον ο Έφορος έχει ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την πρόθεση του αιτούμενου να αναλάβει και να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης στην Δημοκρατία και για τον τρόπο ανάληψης των εργασιών διαμεσολάβησης και εφόσον έχει παρέλθει ένας (1) μήνας από την σχετική ενημέρωση.

(2) Ο Έφορος, για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων να συνάψουν ασφάλιση, εγγράφει τον αιτούμενο να αναλάβει και να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης στην Δημοκρατία στο Μητρώο Διαμεσολαβητών υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης  εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου.