Εποπτεία της ασκήσεως εργασιών διαμεσολάβησης

195.—(1) Στον Έφορο ανατίθεται και η εποπτεία της ασκήσεως εργασιών διαμεσολάβησης και των διαμεσολαβητών που ασκούν τις εργασίες αυτές, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος XII του Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 193 του παρόντος Νόμου, σε ότι αφορά τις εξουσίες του Εφόρου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στην προκειμένη περίπτωση.