Επίσπευση κατάθεσης ορισμένων εγγράφων

194. Ο Έφορος έχει εξουσία να απαιτήσει την επίσπευσητης κατάθεσης:

(α) των προβλεπομένων στο άρθρο 90  εγγράφων,  κατά τρεις το πολύ μήνες πριν από την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό προθεσμία, νοουμένου ότι θα παρασχεθεί στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση, χρόνος ενός τουλάχιστο μηνός ή δύο το πολύ μηνών προς κατάθεση των εγγράφων και

(β) των προβλεπομένων στο άρθρο 92  εγγράφων κατά τρεις το πολύ μήνες πριν από την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό προθεσμία, νοουμένου ότι θα παρασχεθεί στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση χρόνος ενός τουλάχιστο μηνός προς κατάθεση των εγγράφων:

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) έγγραφα ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή κατά τον καθορισμένο με Κανονισμούς τρόπο.