Έκταση συμπληρωματικής εποπτείας και εξαιρέσεις

195Α.-(1) Κατά τη συμπληρωματική εποπτεία των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 5, ο Έφορος λαμβάνει υπόψη -

(α) Τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων·

(β) τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην ασφαλιστική επιχείρηση· και

(γ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμμετέχουσας επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Κατά τη συμπληρωματική εποπτεία των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 5, ο Έφορος -

(α) Δεν είναι υποχρεωμένος να εποπτεύει ατομικώς την ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας·

(β) δύναται να μην λάβει υπόψη του επιχείρηση με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα όπου υφίστανται νομικά εμπόδια  για τη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών, με την επιφύλαξη της παραγράφου Ζ του Μέρους Β, του Έβδομου Παραρτήματος και της Παραγράφου Γ.(1) του Όγδοου Παραρτήματος· και

(γ) δύναται κατά περίπτωση να μην λάβει υπόψη του μία επιχείρηση εάν-

(i) η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι αμελητέας σημασίας σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων· ή

(ii) η εποπτεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης αυτής αντενδείκνυται ή μπορεί να είναι παραπλανητική σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.