Αντικείμενο συμπληρωματικής εποπτείας

195Β.-(1) Ο Έφορος ασκεί γενική εποπτεία των πράξεων μεταξύ -

(α) Κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας και -

(i) συνδεδεμένης επιχείρησης της εν λόγω κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας·

(ii) συμμετέχουσας επιχείρησης της εν λόγω κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας·

(iii) συνδεδεμένης επιχείρησης μιας συμμετέχουσας επιχείρησης της εν λόγω κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας· και

(β) κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας και φυσικού προσώπου που διαθέτει συμμετοχή-

(i) στην εν λόγω κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή σε μια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της·

(ii)  σε συμμετέχουσα επιχείρηση της εν λόγω κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας·

(iii) σε συνδεδεμένη επιχείρηση συμμετέχουσας επιχείρησης της εν λόγω κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας.

(2) Οι πράξεις που υπόκεινται στην εποπτεία του Εφόρου αφορούν ειδικότερα δάνεια, εγγυήσεις και πράξεις εκτός ισολογισμού, στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας, επενδύσεις, αντασφαλίσεις και συμφωνίες περί κατανομής εξόδων.

(3) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που ελέγχονται από τον Έφορο, συμπεριλαμβανομένων των ορθών διαδικασιών δημοσίευσης στοιχείων και λογιστικής για την  παραγωγή  στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας και του εν γένει εντοπισμού, υπολογισμού, παρακολούθησης και ελέγχου των συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(4) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Οδηγίες αναφορικά με την ερμηνεία του όρου “σημαντικές συναλλαγές” σε σχέση με τα όσα προβλέπονται στο εδάφιο (2), και κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, στον Έφορο τις σημαντικές συναλλαγές της:

Νοείται ότι, εάν από τις πληροφορίες αυτές προκύπτουν ενδείξεις υπονόμευσης ή ενδεχόμενης υπονόμευσης της φερεγγυότητας της εταιρείας, ο Έφορος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι της εταιρείας αυτής.