Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού

43.—(1) Οι αποφάσεις του Εφόρου προς απόρριψη της αιτήσεως για χορήγηση άδειας ασκήσεως ή επεκτάσεως ασφαλιστικών εργασιών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 39 και 40 του παρόντος Νόμου, καθώς και οι αποφάσεις του Εφόρου προς ανάκληση άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Νόμου αυτού, δύνανται να προσβληθούν ενώπιον του Υπουργού.

(2) Το δικαίωμα προς προσβολή των αποφάσεων του Εφόρου ενώπιον του Υπουργοί), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, επισημαίνεται από τον Έφορο στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση, κατά την κοινοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων.

(3) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού δύναται να ασκηθεί εγγράφως, μέσω του Εφόρου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, από την κοινοποίηση της αποφάσεως, κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

(4) Ο Υπουργός εκδίδει την απόφασή του μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία ασκήσεως της προσφυγής. Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του ο Υπουργός καλεί την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση, να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις.

(5) Ο Υπουργός οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς επικύρωση ή ανάκληση της απόφασης του Εφόρου.

(6) Η απόφαση του Υπουργού οφείλει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.