Δημοσίευση της ανάκλησης της άδειας στην Επίσημη Εφημερίδα

44. Η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, όταν αυτή καταστεί οριστική, είτε λόγω παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας προς προσφυγή ενώπιον του Υπουργού είτε λόγω επικυρώσεως της αποφάσεως του Εφόρου από τον Υπουργό, δημοσιεύεται κατά τον καθορισμένο τύπο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.