Παραστάσεις κατά της ανάκλησης της άδειας

42.—(1) Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, ο Έφορος οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του προς τούτο στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση, και να παραθέσει τους λόγους, που κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, δικαιολογούν την απόφασή του, και να επισημάνει τα δικαιώματα που της παρέχονται δυνάμει του επόμενου εδαφίου. Ο Έφορος εν τούτοις δύναται, σε δικαιολογημένες προς το δημόσιο συμφέρον περιπτώσεις και προς προστασία των ασφαλισμένων και του κοινού εν γένει, να διατάξει με την κοινοποίηση αυτή, την άμεση αναστολή εργασιών της ασφαλιστικής αυτής εταιρείας ή επιχείρησης, μέχρι πέρατος της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό και το άρθρο 43 διαδικασίας.

(2) Η ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση, προς την οποία κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου, να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις προς τον Έφορο, εφόσον όμως της κοινοποιήθηκε συγχρόνως και απόφαση του Εφόρου προς αναστολή των εργασιών της οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως προς την απόφαση αυτή.

(3) Ο Έφορος οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς ανάκληση ή μη της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.