Υποβολή αιτήσεως για χορήγηση άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου

217.—(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση προς αυτές άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τους κλάδους ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Νόμο αυτό.

(2) Με την αίτηση συνυποβάλλονται μόνο εκείνα τα έγγραφα που προβλέπονται για πρώτη φορά στον παρόντα Νόμο, τα οποία δεν υποβλήθηκαν προηγουμένως στον Έφορο, καθώς και εκείνα τα οποία αφορούν στην άσκηση ορισμένων ασφαλιστικών κλάδων, οι οποίοι δεν είχαν περιληφθεί στο πρόγραμμα δραστηριότητας της επιχειρήσεως, που προηγουμένως υποβλήθηκε στον Έφορο.

(3) Με την αίτηση επιστρέφεται και η παλαιά άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών προς ακύρωση.

(4) Δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος για την εξέταση της αιτήσεως.