Λειτουργία υφιστάμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

216. Υπό την επιφύλαξη των επόμενων διατάξεων του Μέρους αυτού, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών υποκείμενες κατά πάντα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.