Άσκηση ασφαλιστικών εργασιών. Ποινικό αδίκημα

12.—(1) Επιτρέπεται η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία μόνο από—

(α) Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 18 έως 22 του παρόντος Νόμου·

(β) αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που εγγράφεται δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 25 και 26 του παρόντος Νόμου·

(γ) την Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος Νόμου· και

(δ) σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της—

(i) ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 34, 35 και 37 του παρόντος Νόμου, εφόσον η επιχείρηση αυτή περιβάλλεται μία νομική μορφή από αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 8(1)(α) της Πρώτης Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός των ασφαλίσεων ζωής, και την άσκηση αυτής, όπως τροποποιείται εκάστοτε, και στο άρθρο 8 της Πρώτης Οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής, όπως τροποποιείται εκάστοτε, και διαλαμβάνεται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Τρίτο Παράρτημα·

(ii) ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελβετική Συνομοσπονδία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, για ασφαλίσεις μόνο του Κλάδου Γενικής Φύσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος Νόμου·

(iii) από την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της Πρώτης Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός των ασφαλίσεων ζωής, και την άσκηση αυτής, όπως τροποποιείται εκάστοτε και στο άρθρο 8 της Πρώτης Οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας των πρωτασφαλίσεων ζωής και την άσκηση αυτής, όπως τροποποιείται εκάστοτε, ευρωπαϊκή εταιρεία, όταν αυτή δημιουργηθεί.

(2) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρις εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.