Έργο της Επιτροπής

11.—(1) Έργο της Επιτροπής είναι—

(α) Η παροχή γνώμης, για ειδικά θέματα που αφορούν την ασφάλιση, μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού·

(β) η υποβολή προτάσεων, μετά από αντίστοιχο ερώτημα του Υπουργού ή μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής, σχετικά με τη λήψη ειδικών νομοθετικών ή άλλων μέτρων, που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, τη δημιουργία συστημάτων εκπαίδευσης των απασχολουμένων στην ασφαλιστική αγορά, τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας των ασκούντων ασφαλιστικές εργασίες ή εργασίες διαμεσολάβησης, την ενημέρωση του καταναλωτή για θέματα ασφαλίσεων και γενικά σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά άμεσα ή έμμεσα την ασφάλιση.