Χηρεία θέσεως. Παραίτηση, ανάκληση διορισμού

10.—(1) Η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση θανάτου·

(β) σε περίπτωση παραιτήσεως διοριζόμενου μέλους· και

(γ) σε περίπτωση ανακλήσεως του διορισμού διοριζόμενου μέλους.

(2) Σε περίπτωση που η θέση διοριζόμενου μέλους κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται από τον Υπουργό άλλο πρόσωπο, που έχει τα αναγκαία προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 9, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους.

(3) Η παραίτηση των διοριζόμενων μελών ενεργείται με έγγραφο παραιτήσεως απευθυνόμενο προς τον Υπουργό.

(4) Ο διορισμός των μελών δύναται να ανακληθεί από τον Υπουργό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση καταδίκης για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή επιβολή της ποινής της φυλακίσεως για την τέλεση οποιουδήποτε άλλου αδικήματος·

(β) ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, που υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου και δύο τουλάχιστον άλλων μελών, σε περίπτωση αναιτιολόγητης επανειλημμένης αποχής του μέλους από τις συνεδρίες της Επιτροπής.