Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

9.—(1) Με Γνωστοποίηση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων, εφεξής καλούμενη συνοπτικά η «Επιτροπή», που απαρτίζεται από τους ακόλουθους—

(α) Τον Έφορο και το Βοηθό ή τους Βοηθούς Εφόρους· και

(β) τέσσερα άλλα μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

(2) Μέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στον τομέα της ασφάλισης, ικανά να παρέχουν έγκυρη γνώμη στα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

(3) Η θητεία των διοριζόμενων μελών της Επιτροπής είναι τετραετής. Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των μελών αυτών μετά τη λήξη της θητείας τους.

(4) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Έφορος. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας Βοηθός Έφορος που μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(5) Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία από τον Έφορο, που καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Έφορος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία της Επιτροπής κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργού ή κατ' αίτηση δύο τουλάχιστον από τα διοριζόμενα μέλη, που εισηγούνται και τα προς συζήτηση θέματα.

(6) Ο Έφορος, ή σε περίπτωση κωλύματος του Εφόρου ένας Βοηθός Έφορος και δύο τουλάχιστο διοριζόμενα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας.

(7) Η Επιτροπή, με απόφασή της, καθορίζει την ενώπιον της διαδικασία, δύναται δε να καλεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να παραστεί στη συνεδρία ως παρατηρητής.