Λογαριασμοί και οικονομικές καταστάσεις υφιστάμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

224. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπέχουν υποχρέωση όπως υποβάλουν τους λογαριασμούς τους, τις οικονομικές τους καταστάσεις, καθώς και τα άλλα έγγραφα, που απαιτούνται να συνυποβάλλονται με τους λογαριασμούς αυτούς, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες του Εφόρου, μόνο σε περίπτωση που έχει παρέλθει περίοδος δώδεκα μηνών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 92 του παρόντος Νόμου τελευταία επιτρεπόμενη ημερομηνία υποβολής των λογαριασμών αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 έως 2001:

Νοείται ότι, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προθεσμία που προβλέπεται πιο πάνω τερματίζεται από την ημερομηνία προσχώρησης.