Διευθύνοντες υφιστάμενη ασφαλιστική επιχείρηση

223. Οι διευθύνοντες υφιστάμενη ασφαλιστική επιχείρηση δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση των καθηκόντων τους στην επιχείρηση αυτή και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, έστω και αν δεν κατέχουν τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα και πείρα, στερούνται όμως του δικαιώματος προς ανάληψη ανάλογης θέσεως σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, εκτός εάν ικανοποιούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς προς ανάληψη της θέσεως αυτής.