Άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα την Ελβετική Συνομοσπονδία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης

37.—(1) Ασφαλιστική επιχείρηση, που έχει την έδρα της στην Ελβετική Συνομοσπονδία, δύναται να ιδρύει στη Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία προς άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων της Συμφωνίας της 10ης Οκτωβρίου 1979 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, με τα συνημμένα εις αυτή Προσαρτήματα και Πρωτόκολλα και τις συνημμένες εις αυτή ανταλλαγείσες επιστολές, σχετικά με την πρωτασφάλιση εκτός από ασφάλιση του Κλάδου Ζωής.

(2) Επί της ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.