Άσκηση ασφαλιστικών εργασιών σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

36.—(1) Μία κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, καθώς επίσης και κάθε υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία της εταιρείας αυτής, δύναται να ασκεί ασφαλιστικές εργασίες σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς τον Έφορο. Στην αίτηση καθορίζεται το Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο οποίο η ασφαλιστική εταιρεία προτίθεται να ασκεί ασφαλιστικές εργασίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα.

(2) Ο Έφορος διαβιβάζει εντός ενός μηνός από την υποβολή τους, τα υποβληθέντα προς αυτόν έγγραφα, προς την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους παροχής των υπηρεσιών και ενημερώνει σχετικά την αιτήτρια ασφαλιστική εταιρεία.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος αρνείται να ενεργήσει κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, οφείλει να κοινοποιήσει δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του στην αιτήτρια ασφαλιστική εταιρεία μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως και των καθορισμένων εγγράφων. Σε περίπτωση αρνήσεως του Εφόρου ή τυχόν παραλείψεώς του να ενεργήσει μέσα στην προθεσμία του ενός μηνός, η αιτήτρια ασφαλιστική εταιρεία δύναται να προσβάλει την απόφαση ή την παράλειψη ενώπιον του Υπουργού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος Νόμου.

(4) Η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία δύναται να αρχίσει εργασίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μόλις της κοινοποιηθεί από τον Έφορο σχετική γνωστοποίηση για την αποστολή των καθορισμένων εγγράφων προς την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους παροχής υπηρεσιών.