Άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στην Ελβετική Συνομοσπονδία από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης

38. Σε περίπτωση που μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία αιτείται την ίδρυση, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, υποκατάστημα της ή αντιπροσωπείας στην Ελβετική Συνομοσπονδία, οι διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ' αναλογία.