Πληροφόρηση πριν τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως

133.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση που επιδιώκει τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως, που αφορά την κάλυψη υποχρεώσεων ή κινδύνων άλλων από τους μεγάλους κινδύνους, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί, η ίδια ή πρόσωπο που ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πριν από τη σύναψη της συμβάσεως, τις καθορισμένες με Κανονισμούς πληροφορίες.

(2) Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, που κατά το προηγούμενο εδάφιο γνωστοποιούνται πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως και όσον αφορά τον Κλάδο Ζωής μόνο, είναι έγγραφες και διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια, ευχερώς κατανοητές· οι πληροφορίες αυτές είτε αφορούν τον Κλάδο Ζωής είτε τον Κλάδο Γενικής Φύσεως παρέχονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας εφόσον—

(α) Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή έχει την έδρα ή την εγκατάστασή του στη Δημοκρατία και το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο είναι το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία· ή

(β) στην περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισης, δυνάμει νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι πληροφορίες αυτές δύνανται να συντάσσονται σε άλλη επίσημη γλώσσα Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος για τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως, ή εάν αυτός δικαιούται να επιλέξει ως εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο άλλο από αυτό που ισχύει στη Δημοκρατία.

(3) Οι προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και, στην περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης ασφαλιστικής συμβάσεως του Κλάδου Ζωής, εφόσον η τροποποίηση αυτή επάγεται την αύξηση του ετήσιου ασφάλιστρου τουλάχιστο κατά 20%, ή την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου, που καταβάλλεται εφάπαξ.

(4) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες ως προς τις παρεχόμενες, δυνάμει του άρθρου αυτού, πληροφορίες.