Δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Ζωής

134.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, οφείλει όπως, σε κάθε ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτεται προς όφελος ασφαλισμένου με ατομική ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Ζωής, επισυνάπτει σημείωμα, κατά τον καθορισμένο τύπο, αναφορικά με το δικαίωμα του κατόχου ασφαλιστηρίου προς υπαναχώρηση, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού· εάν παραλείψει να το πράξει, η προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος του κατόχου ασφαλιστηρίου, προς υπαναχώρηση, παρατείνεται στα δύο έτη από την ημέρα συνάψεως της συμβάσεως, η δε υπαίτια της παράλειψης εταιρεία ή επιχείρηση στερείται του δικαιώματος να αφαιρέσει από το επιστρεφόμενο κατά τις διατάξεις του εδαφίου (7) ποσό, τη ζημιά που τυχόν υπέστη υπό τις καθοριζόμενες στο εδάφιο αυτό περιστάσεις.

(2) Κάθε κάτοχος ατομικού ασφαλιστηρίου στον Κλάδο Ζωής, έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης, να γνωστοποιεί εγγράφως στην ενδιαφερόμενη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, την απόφαση προς υπαναχώρηση και τερματισμό της σύμβασης.

(3) Οι διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου δεν εφαρμόζονται—

(α) Όταν πρόκειται για ασφαλιστικές συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών· ή

(β) όταν ο κάτοχος ασφαλιστηρίου δεν είναι φυσικό πρόσωπο· ή

(γ) όταν η ασφαλιστική σύμβαση έχει συναφθεί για σκοπούς εξασφάλισης πιστωτή που χορήγησε δάνειο σε ασφαλισμένο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος γνώριζε εκ των προτέρων ότι το δάνειο δεν του έχει χορηγηθεί· ή

(δ) όταν πρόκειται για αντασφαλιστικές συμβάσεις.

(4) Η ειδοποίηση υπαναχώρησης υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τύπο και επάγεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου αυτού, απόσβεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σχετική ασφαλιστική σύμβαση.

(5) Ημερομηνία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παραδίδεται ή αποστέλλεται η σχετική ειδοποίηση προς την ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, στη διεύθυνση που αυτή έχει υποδείξει.

(6) Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, κάθε ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση επιστρέφεται, το βραδύτερο εντός ενός μηνός από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, αφού αφαιρεθούν τα ιατρικά έξοδα που η κυπριακήασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρησηδιενήργησε τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη σύμβαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ύψος των ιατρικών εξόδωνείναι μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος των ασφαλίστρωνπου έχουν καταβληθεί,  τη διαφορά θα την επωμίζεται ηασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η ασκηθείσα υπαναχώρηση αφορά ασφαλιστική σύμβαση της οποίας το ασφάλιστρο συνίσταται από μια και μόνο δόση που καταβάλλεται εφάπαξ, ή την τροποποίηση ασφαλιστικής συμβάσεως που επάγεται την καταβολή ενός εφάπαξ ασφαλίστρου, επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί κάθε ζημιά που η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση τυχόν υπέστη ως αποτέλεσμα πτωτικής διακύμανσης σε χρηματιστηριακές αγορές, ενόσω η ασφαλιστική σύμβαση τελούσε σε ισχύ, τον τρόπο υπολογισμού της οποίας καθορίζει εκάστοτε ο Έφορος.

(8) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία.