Αρμοδιότητα Δικαστηρίων της Δημοκρατίας προς επίλυση διαφορών

132. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστικές συμβάσεις, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Δημοκρατίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στις ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως, όταν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική ή όταν συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Ο ασφαλισμένος κίνδυνος ευρίσκεται στη Δημοκρατία·

(ii) το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική σύμβαση είναι το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία·

(iii) ο ασφαλισμένος κίνδυνος δε συγκαταλέγεται στους μεγάλους κινδύνους·

(β) στις ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής, όταν συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) η Δημοκρατία είναι το Κράτος Μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης·

(ii) ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(iii) το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική σύμβαση είναι το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία.