Ενημέρωση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποχρεωτικές ασφαλίσεις

210.—(1) Ο Έφορος γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους κινδύνους για τους οποίους η νομοθεσία της Δημοκρατίας προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση, αναφέροντας—

(α) Τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την ασφάλιση αυτή-

(β) τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει το πιστοποιητικό που ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγήσει στον ασφαλισμένο, όταν αυτή παρέχει κάλυψη σε κλάδους υποχρεωτικής ασφάλισης, ως αποδεικτικό στοιχείο της τήρησης της νομοθεσίας που προβλέπει για υποχρεωτική ασφάλιση. Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει δήλωση από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που να βεβαιώνει ότι ασφαλιστήριο το οποίο εκδίδει είναι σύμφωνο με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη ασφάλιση.

(2) Ο Έφορος δέχεται, ως απόδειξη ότι έχει τηρηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση, έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με την παράγραφο (β) του προηγούμενου εδαφίου.