Ίση μεταχείριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

210Α.-(1) Ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, και με εγκατάσταση στη Δημοκρατία δύναται να συμμετέχει σε επαγγελματική οργάνωση, με τους ίδιους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία:

Νοείται ότι, το δικαίωμα συμμετοχής συνεπάγεται το δικαίωμα εκλογής ή διορισμού σε διοικητική θέση των οργανώσεων αυτών, νοουμένου ότι οι οργανώσεις αυτές δεμετέχουν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.

(2) Σε καμιά περίπτωση δεν παρέχεται   οποιαδήποτε βοήθεια σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί να νοθεύσει τους όρους εγκατάστασής της, όταν αυτή δύναται να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33.